Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2012

bartoszm
8724 ca84 500
Reposted bysadworldemciu

July 23 2012

bartoszm
8143 da5d 500
Reposted fromnahallac nahallac viainvincible invincible

June 09 2012

bartoszm
Reposted byHungryHippohelterskelter

May 23 2012

bartoszm

April 21 2012

bartoszm
Reposted byJasiuuu Jasiuuu

March 28 2012

bartoszm
1719 66e1 500
bartoszm
9927 d7d6
Reposted fromamelia amelia

March 16 2012

bartoszm
8293 74d9 500
bartoszm
1458 3e49
Reposted bysusanojumbleskonfundowane
bartoszm
1453 de45
Reposted byskonfundowane skonfundowane
bartoszm
1449 5ce7
bartoszm
1441 b438
bartoszm
1431 5239
bartoszm
1421 defc
Reposted byBalsamistkaagpevveell
bartoszm
1415 b74e
bartoszm
1414 e32c
bartoszm
1402 3071
Reposted byagp agp

March 11 2012

bartoszm
Reposted bylclaaary lclaaary

March 07 2012

bartoszm
tak będziemy mówić, że zaczekamy, które z nas pierwsze napisze, podejrzewać, że się narzucamy, brać i odkładać telefony, aż niedługo naprawdę będzie za późno.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viainvincible invincible
bartoszm
"Idę na balkon, w ręku szlug, telefon w drugiej, i napisałbym do Ciebie, ale jakoś brakuje słów, zadzwoniłbym do Ciebie, ale wiem, że tego nie chcesz, wybełkotał, że Cię kocham, tu jest źle i serio tęsknię.."
— Bonson, Za kilka minut
Reposted fromhajnal hajnal viainvincible invincible
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl